ای قطره های باران، ای جویبار آرام! ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ای رودهای سرکش! ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌وی بحر بیکرانه! ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ سرگشته و ملولم، ‌در دشت خاطر خویش، ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌آیا شما ندارید زان بی نشان نشانه؟
206_16.gif