| گر شدم خاک ره عشق مرا خرد مبین ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌آنک کوبد در وصل تو کجا باشد خرد |
21_6_16.gif