| بیم است که صد آه برآرم ز جگر من ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌تا بی تو چرا می‌برم این عمر به سر من |
4716.gif
| ای دوست به عطار نظر کن که ندارم ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ جز بی خبری از ره تو هیچ خبر من | ‎· ‌ ‌ma∟ıĸ