Avatar for mqmalik
| دوری به تن ‌ ‌لیک از دلم اندر دل تو روزنیست ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ زان روزن دزدیده من چون مه پیامت می کنم |
Comment
| گه همچو باز آشنا بر دست تو پر می زنم ‌ ‌ ‌ ‌ ‌گه چون کبوتر پرزنان آهنگ بامت می کنم | ‎· ‌ ‌ma∟ıĸ
Comment
| در گوش تو در هوش تو و اندر دل پرجوش تو ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ این‌ها چه باشد تو منی ‌ ‌ ‌ ‌ وین وصف عامت می کنم | ‎· ‌ ‌ma∟ıĸ
Comment
+++ عالی ‎· پریســــا
Comment
| ای چاره در من چاره گر حیران شو و نظاره گر ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ بنگر ‌ ‌ ‌ کز این جمله صور این دم کدامت می کنم | ‎· ‌ ‌ma∟ıĸ
Comment
| ای با من و پنهان چو دل ‌ ‌ ‌از دل ‌ ‌ ‌سلامت می کنم | ‎· ‌ ‌ma∟ıĸ
Comment
| شب خانه روشن می شود چون یاد نامت می کنم | ‎· ‌ ‌ma∟ıĸ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2015-2018 Mokum.place