| تو آن قاتل که از بهر تماشا خون من ریزی ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ من آن بسمل که زیر خنجر خون خوار می رقصم |
10716a.png
10716b.png
‌ ‌ ‌ ‌(شیخ عثمان مروَندی (المعروف به لعل شهباز قلندر ‌ ‌ ‌ ‌ ‎· ‌ ‌ma∟ıĸ
بيا جانا تماشا كن كه در انبوه جان بازار/ به صد سامان رسوايي سر بازار مي رقصم ‎· پریســــا