|| دل بیمش ازین نیست که در بند تو افتاد ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ترسد که کنی روزی ازین بند رهایش ||
15716g.gif
هر دیده که بینم به تو می سنجم و زشت است/ چشمی که تو را دید ، جز این نیست سزایش ! ‎· پریســــا