شبی با بید می رقصم شبی با باد می جنگم ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌که چون شب بو به وقت صبح من بسیار دلتنگم ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌مرا چون آینه هر کس به کیش خویش پندارد ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌و الا من چو می با مست و با هوشیار یکرنگم ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌اگر دنیا مرا چندی برقصاند ملالی نیست ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌که من گریانده ام یک عمر دنیا را به آهنگم
deltang.gif
عالیه این ‎- adomide
(: ممنون از حسن نظرتون سارا ی عزیز ‎- ‌ ‌ma∟ıĸ
++ ‎- SaeedVasi
Totally enjoyed listening to this track. tfs. ‎- SaeedVasi
tflti، Saeed bhai! :) ‎- ‌ ‌ma∟ıĸ