|| روز بر چشمم، سیه گردیده است از غم، چو شب ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌در خیالم، آن زمان کان زلف رخسار آمده‌ست ||
s_s.gif