شب زنده دارى ها كرديم توى اون مرحوم، زنگ شيفت شبى به صدا در مى آورديم.