نکنه فرندفید هم تحریم هسته ای شده بود؟ به وساطت روس ها آزاد شده.