از اون فیلم هایی که باید وقتی نسخ فیلم بودید فقط بشینید ببینید.