ندارد پای عشق او دل بی‌دست و بی‌پایم/ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌/ میان خونم و ترسم که گر آید خیال او/ به خون دل خیالش را ز بی‌خویشی بیالایم
رها کن تا چو خورشیدی قبایی پوشم از آتش ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌در آن آتش چو خورشیدی جهانی را بیارایم ‎· ‌ ‌ma∟ıĸ