آمده ام که سر نهم عشق تو را به سر برم ~ هژیر مهرافروز
191_16.png
‌ ‌ ‌ ‌ ‌اوست نشسته در نظر ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ من به کجا نظر کنم؟ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ اوست گرفته شهر دل ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ من به کجا سفر برم؟ ‎· ‌ ‌ma∟ıĸ
+++ ‎· پریســــا