رفیع » posted to رفیع and musicistan
همراه با یاد و خاطرهٔ شاه مخلوع فرفر ‎· رفیع