تو مشغولی به حسن خود ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌چه غم داری ز کار ما؟ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌که هجرانت چه می‌سازد ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌همی با روزگار ما؟
45v.jpg