مست جنون ~ علیرضا شهاب —— مرا گویی که رایی من چه دانم ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ چنین مجنون چرایی من چه دانم
0_danam1.gif
++ ‎- SaeedVasi
منم در موج دریاهای عشقت / مرا گویی کجایی؟ من چه دانم؟ ‎- SaeedVasi