Avatar for geminorum
» posted to رفیع and musicistan

Comment

رفیع نمیدونم چرا این گزینه U برای ما غیر فعال شده! فقط یکبار وصل شدیم به وی کی و بعد وی کی رو پاک کردم. کش مرورگر رو هم پاک کردم . درست نشد

 ‎· Mamad
Comment

دمت گرم رفیع. خیلی خوب بود.

 ‎· meysam
Comment

@mirzaie: نمیدونم والا، با یه مرورگر دیگه هم امتحان کن.

 ‎· رفیع
Comment

@meysam: خواهش

 ‎· رفیع
Comment

@geminorum: برای من و نیما کلیک همزمان خراب شد :)) فکر کنم سهمیه مون ته کشید :))

 ‎· Mamad

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10