لشکر مژگان تو غارت دلها کند ~ علیرضا قربانی
Lashk.gif
zabardast! ‎- SaeedVasi