یک گل، ده گل، صدها گل ~ سیمین قدیری
یک گل ، ده گل ، صدها گل ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌این‌ جا ، آن‌ جا ، هر جا گل ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌دامن ، دامن ، فروردین ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌می‌روید بر دل‌ ها گل ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌باغ و دره پر گل شد ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌کوه و دشت و صحرا گل ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌لب‌ها را گل خندان کرد ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌شد از شادی لب‌ها گل ‎· ‌ ‌ma∟ıĸ
آخی این آهنگ بشدت نوستالژیکه :) ‎· پریســــا
++ ‎· SaeedVasi