User avatar
» posted to ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌, musicistan, mqzik, and worthlisteningto

نوبهار

Comment

‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌آمد از ره فصل زیبای بهار ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌نوبهاران خنده زد بر سبزه زار ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌پیک نوروزی رسید از آسمان ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌از سفر آمد پرستو نغمه خوان ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌باز شد چشم بنفشه بر بهار ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌زرد و نیلی در کنار چشمه سار ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌بخت اگر خواب است بیدارش کنید ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌عاشقانه باز دیدارش کنید ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌آمده نوروز در ایران زمین ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌خاک ما شد رشک فردوس برین ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌بوی نارنج و ترنج و عطر بید ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌می توان از تربت حافظ شنید ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌باز شد چشم بهاران بر خزر ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌شد صدفها خانه در و گوهر ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌دشت ارژنگ باز هم بیدار شد ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌از شقایق دامنش گلنار شد ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌قاصدک آمد که مهمان آمده ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌بوی نرگس های ایران آمده ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌خاک من ای قبله گاه عاشقان ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌نوبهارانت همیشه جاودان ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌رودهایت پر خروش و بی قرار ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌کوههایت سر بلند و استوار ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌بند بند ما همه از خاک توست ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌تار و پود ما ز خاک پاک توست ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌آمده نوروز در ایران زمین ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌خاک ما شد رشک فردوس برین ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌بوی نارنج و ترنج و عطربید ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌می توان از تربت حافظ شنید ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌خون پاک عاشقی در جان ماست ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ریشه این عشق در ایران ماست ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌هموطن نوروز تو پیروز باد ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ای وطن هر روز تو نوروز باد ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌هموطن آمد دوباره نوبهار ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌شد سراسر خاک ایران لاله زار ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌شد فلک از باد نوروزی جوان ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌باز کرده چتری از گل ارغوان ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌آسمان برداشت زیر ابروی عشق ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌پرشده دنیا زعطر و بوی عشق ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌بخت اگر خواب است بیدارش کنید ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌عاشقانه باز دیدارش کنید ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌نوبهاران خنده زد بر کوهسار ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌پونه زاران شد کنار چشمه سار ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌قطره شبنم به برگ گل چکید ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌شانه زد باد بهاران زلف بید ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌دامن ایران زگل سرشار شد ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ای عزیزان موقع دیدار شد ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌بعد از این هر روز بهتر روز ما ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌جاودانه تا ابد نوروز ما ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌آمده نوروز در ایران زمین ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌خاک ما شد رشک فردوس برین ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌بوی نارنج و ترنج و عطر بید ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌می توان از تربت حافظ شنید ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌خون پاک عاشقی در جان ماست ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ریشه این عشق در ایران ماست ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌هموطن نوروز تو پیروز باد ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ای وطن هر روز تو نوروز باد

 ‎· ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
Comment

دم شوما گرم! :)))

 ‎· پریســــا
Comment

(((: عیـــد تـــون مبـــارکــــــــــــــــــــــ

 ‎· ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
Comment

موچکرم موچکرم :))

 ‎· پریســــا
Comment

#HappyNowruz #Nowruz 1395 #HappyNewYear_IRAN!

 ‎· ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
Comment

نوروز نیاں بچپن آلیاں یاداں نہ دِواؤ مِکی ماڑا :-))

 ‎· SaeedVasi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10