چه کسی می داند... که تو در پیله ی تنهایی خود، تنهــــایی؟... چه کسی می داند... که تو در حسرت یک روزنه در فردایــی؟... پیله ات را بگشا... تو به اندازه ی پروانه شدن زیبایــی
شعر: سهراب‌ سپهری. آواز: هادی فیض آبادی ‎· ‌ ‌ma∟ıĸ