User avatar
» posted to ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌, musicistan, mq-poetics, mqzik, and worthlisteningto

چه کسی می داند... که تو در پیله ی تنهایی خود، تنهــــایی؟... چه کسی می داند... که تو در حسرت یک روزنه در فردایــی؟... پیله ات را بگشا... تو به اندازه ی پروانه شدن زیبایــی

Comment

شعر: سهراب‌ سپهری. آواز: هادی فیض آبادی

 ‎· ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
Comment

#mQzik

 ‎· ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10