فقد ما از سرزمین پارس تونستیم اینجارو فتح کنیم یا موجودات دیگه هم هستن؟:)))
فعلا خومون هستیم سایرین تو روستای اینستاگرام مشغولن :دی ‎· رضا