جچوری منشن میکنین؟ چرا من @میزنم هیچی نمیشه؟
به منشن توجهی نکن یه عمل تو خالیه به نظر من ‎- Vivavida
@n0o0ni ‎- hadi
ئه شد..ولش خراب بود:))) .... ویدا:))) ‎- نونی