جچوری منشن میکنین؟ چرا من @میزنم هیچی نمیشه؟
به منشن توجهی نکن یه عمل تو خالیه به نظر من ‎· Vivavida
@n0o0ni ‎· hadi
ئه شد..ولش خراب بود:))) .... ویدا:))) ‎· نونی