جدی ده ماه شد از بسته شدن فرفر؟ ریلیییی!! چقد زود خب ئه