بدین شکل که خیلی کودک کار طور نامبرده به سر کار میرود و نفهمید چی شد کنکور ارشد داد و دانشجور گشت نخطه. #sinceFFdied
:دی سیسترمون دانشجوعه ایشالا مبارکش باد دیرین رین دیرین رین ‎- sepidakkk
@sepideh9: سیستر جیییغ:)) ‎- نونی