خببب میرسیم به جمله معروفم: دارم کم کم خودمو بخوابه ببرم:]