از وقتی اومدم دو تا بستنی خوردم یکی هم تو شرکت:))) خوب میشم به زودی:)))