به طور جالبی تو فرفر تا روز اخر پرایوت بودم ولی اینجا هنوز پابلیکم...خوب میشم یروز:))
منم :))) ‎· Vivavida
:))) ماهم پابليك بوديم تا چند روز نگران نباش ‎· بــــــــــاران!
با هم خوب میشیم یروز:))) ‎· نونی