یجوری پچل زندگی میکنم که اگه یروز برسم خونه ببینم مامان لپتاپ و کتابامو ریخته تو کوچه بش حق میدم:)))