گفتین فلشم کجاست؟
اوهوم گفتيم ‎· بــــــــــاران!
نگفتین آقا نیست:)) ‎· نونی
گفتيم ولى الان يادم نيس گفتم كجاس :دى ‎· بــــــــــاران!
=)))) @azadehgh65 ‎· نونی