نشستم فیداتونو میخونم.. یه وقتایی هم ماکروئه که بچا نوشتن رو سیستمو تست میکنم