بعدم اینکه از اول نوشتن یه ماکرو خیلی راحت‌تر از تست کردن ماکروی نوشته شده یکی دیگس...پووف