به هر دری میزنم تا دوازده بیدار بمونم..زندگی سخته اقا سخته...تازه بعدشم میبینی واحدا تموم شده باس صبر کنی تاصپ
تو ارشدم از اينكارا بايد بكنيد؟ ‎- بــــــــــاران!
چیزی نمونده تحمل کن تو میتونیییی ‎- Vivavida
@azadehgh65: آنفورچونیتلی ‎- نونی
@vivavida: ویدا اگه بدونی..مث این معتاداس قیافم:)) ‎- نونی