عاشقتونم که بعد از ده ماه هیچ تغییری نکردید، تایم لاینو وا میکنی تو گویی وارد فرفر شدی:)))
ذات این جماعت تغییرناپذیره. انگار توی فریزر بودیم ‎· Hamed Malek
@hamedmalek: به خدا...هر شبکه دیگه بود تا حلا فراموش شده بود..اینجا میای میبینی دقیقا همون دیالوگا همون فیدا....تو بگو یذره تغییر:))) ‎· نونی
حفظ اصالت مهمه :) ‎· رضا