نونی زنده بمون تنها بیست و سه دیقه دیگر باقیست
يه نونى شو بهمون نشون بدى وقتم گذشته ‎· بــــــــــاران!
انرژیمو ذخیره کردم نمیتونم:)) ‎· نونی