خب عملیات نصفه موفقیت آمیز بود..همه چی تموم شده وایسیم صب وا کنن...ببرم داره خودمو خوابید دیگه..دین دین دین