ساب کردن خیلی سخته طول میکشه 4 نفر رو پشت سر هم ساب کردم نفسم رفت :/