يكى يه صفحه ترجمه فرستاد انجام دادم ولى تا خواستم غر بزنم كه ديگه نفرسته برام اينقد تشكر كرد كه در نطفه خفه شدم -_- اصن يه حالت شرمندگى دارم الان، ميخوام بگم بازم ترجمه دارى بفرست انجام بدم عزيزم :|
:))))) ‎· Afarin