چرا امروز هيشكى بهم سيكس اس رزگلد هديه نداد؟ :| خيلى وقت بود كه ميخواستمش :|