منم نياز دارم به روزى چند ساعت فراموشى مطلق.. يا شبا حداقل ذهن آدم خفه شه بذاره با ارامش بخوابيم. نميشه كه ولى
. ‎· Mamad