با هر امكاناتى كه داشتم به پانيدا راى دادم، ديگه براى فريال جا ندارم :| گوشى كيو بدزدم؟ :/