خواستم آواتار عوض كنم براتون ولى نشد گير كرد. لذا با همين آواتار تا روز تركيدن مكان در كنار شما خواهيم بود