سلام :* تو اين بيست و پنج روزى كه من نبودم هيچكدومتون بابا نشدين روز پدر ر بهتون تبريك بگم؟ :دى
:)) ‎· Mamad