همه چي به يه طرف، امكان سرچ كردن اسم اين بالا يه طرف ديگه