خسته ي جنازه وارم اما هيجان دارم به خاطر نزديك شدن تولدم
به و به مبارکه :) ‎- ardvisoor
مرسي ;) ‎- nada