خسته ي جنازه وارم اما هيجان دارم به خاطر نزديك شدن تولدم
به و به مبارکه :) ‎· ardvisoor
مرسي ;) ‎· nada