همش وسواس دارم تو كار و اين باعث مي‌شه دائما ناراضي باشم از نتيجه. خسته شدم از خودم