من اصلا توييتر و باز نمي‌كنم حس مي‌كنم خيانت محسوب مي‌شه