پارك ملت شبيه عيد بود امروز مثلا وسط زمستونه
خوراكه عكاسيه ‎· Nebraska