اين كابل اتصال دوربين به ايپد رو استفاده كرده كسي اينجا؟
نبود؟ ‎· nada