اگه يكي اين ماجراي سولماز رو با رسم شكل برام توضيح بده انقد خوشحال مي شم